เกี่ยวกับเรา / ความเป็นมา

"ศูนย์ความโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ"


       โรคพาร์กินสันเป็นโรคทาง ระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก การรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อน กล่าวคือ ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการผ่าตัดโดยการกระตุ้นสมองส่วนลึก ดังนั้นถ้าผู้ป่วยพาร์กินสันด้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ
       ในเมืองไทยแม้ว่าจะมี จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีศูนย์ที่รักษาและศึกษาถึงโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ ครบวงจรขึ้น เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มนี้ ซึ่งหมายถึงการรักษาแบบสหสาขา ได้แก่ อายุรกรรมประสาท ศัลยศาสตร์ระบบประสาท จิตเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน

You can buy hcg for strength training and your training will be even better. Why waste time like others when you can get in big shape much faster!

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน