เกี่ยวกับเรา / บุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศโรคพาร์กินสันฯแพทย์หญิงปรียา จาโกต้า
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล
อาจารย์แพทย์

นายเเพทย์วัชระ รัตนชัยสิทธิ์
อาจารย์แพทย์

ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


นางรัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกมลวรรณ บุญเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพรทิพย์ จงสันติสุข
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนิธินันท์ คันธชาติวนิช
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววิไลภรณ์ วงษ์กิติโสภณ
พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่อื่นๆ


นายชนวัฒน์ อนันต์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวณัฐวดี ต่อสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน