เกี่ยวกับเรา / บุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศโรคพาร์กินสันฯผศ.แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว
อาจารย์แพทย์

ผศ (พิเศษ) ดร.แพทย์หญิงอรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงปรียา จาโกต้า
อาจารย์แพทย์

ดร.แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์กานต์ ศักดิ์ศรชัย
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงวรงค์พร เผื่อนปฐม
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงสุพพตา เมธารักษ์ชีพ​
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์หญิงอัปสร ภูมินทร์​
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์หญิงอรอนงค์ อุดมศิริธำรง​
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


นางรัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนิธินันท์ คันธชาติวนิช
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาว วิจิตรา บูรณศรีกุล
พยาบาลวิชาชีพ

นายชนวัฒน์ อนันต์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายอัษฎาวุธ ไลไธสง
ผู้ช่วยพยาบาล

นางอุไร ศาสตร์มูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐวดี ต่อสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษกร แก้วถม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนัยภาคย์ อ่อนช้อยสกุล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีคำ
เจ้าหน้าที่นักการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน