โทรศัพท์ : 02-256-4000 / 70702-3 | แฟ็กซ์ : 02-256-4000 / 70704 |

เกี่ยวกับเรา / บทบาทและผลงานที่ผ่านมา

1. จัดตั้งคลินิกเฉพาะทางโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ ในวันอังคารและวันพุธ ณ ตึก ภปร.ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งสามารถให้การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคที่เกี่ยว ข้องในทุกระยะอาการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2. ริเริ่มการรักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยการผ่า ตัดแบบฝังสายอิเล็กโตรด หรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulation (DBS) ด้วยเทคนิคใหม่ ไม่ต้องใส่กรอบศีรษะ (Frameless DBS) ซึ่งจัดเป็นที่แห่งแรกในเอเซียที่สามารถทำการผ่าตัดได้ด้วยวิธีนี้

3. จัดให้มีการเรียนการสอนในโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติให้กับ แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกสภาบัน

4. ส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องในโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหว ผิดปกติ เช่น การวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยตัวยาใหม่ๆ ในผู้ป่วยคนไทย การวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติให้กับผู้ ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยและประชาชน ผู้ที่สนใจทั่วไป

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน