โทรศัพท์ : 02-256-4000 / 70702-3 | แฟ็กซ์ : 02-256-4000 / 70704 |

เกี่ยวกับเรา / แนะนำคลินิกพาร์กินสัน

       คลินิกพาร์กินสันเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้บริการรักษาโรคในกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบครบวงจร ได้แก่ โรคพาร์กินสัน พาร์กินสันเทียม โรคความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว ความผิดปกติเกี่ยวกับการเดินและการทรงตัวและอาการสั่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างครบองค์รวม


เวลาทำการ

คลินิกพาร์กินสัน
ให้บริการตรวจ รักษา
ทุกวันอังคาร 13.00 น. - 16.00 น.
และวันพุธ 9.00 น. - 12.00 น.

คลินิกฉีดยาลดเกร็ง
ให้บริการฉีดยาลดเกร็ง ในผู้ป่วยที่มีอาการสั่น และอาการเกร็งผิดปกติ 
ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.


บุคลากรทางการแพทย์

ที่ให้บริการในคลินิกพาร์กินสันประกอบด้วย 
ทีมแพทย์
- รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 
- พญ. ปรียา จาโกต้า 
- พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว 
- นพ. สิทธิ เพชรรัชตะชาติ 
- พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

หัวหน้าพยาบาล
- นาง รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พยาบาล
- นส. ลลิตา แก้ววิไล 
- นส. นงลักษณ์ บุญรอด 
- นส. กมลวรรณ บุญเพ็ง 
- นาง อรนลิน จันทร์เดี่ยว
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นาย ชนวัฒน์ อนันต์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน