เกี่ยวกับเรา / ภาพกิจกรรม / งานประกาศและโล่เกียรติคุณ ในการศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์

พญ. จิรดา ศรีเงิน เป็นตัวแทน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับกิตติกรรมประกาศและโล่เกียรติคุณ ในการศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน