โทรศัพท์ : 02-256-4000 / 70702-3 | แฟ็กซ์ : 02-256-4000 / 70704 |

ศูนย์พาร์กินสันฯ รับรางวัล จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 21 มีนาคม 2561

คุณรัตณฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นตัวแทน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับกิตติกรรมประกาศมาตรฐานการับรองเฉพาะโรค เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ บุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 5,000 คน

"โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ" ว่า คุณภาพ คือ การดูแลคนไข้อย่างมีคุณค่า ด้วยหัวใจที่มีคุณธรรม เป็นการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มองคนไข้เป็นศูนย์กลาง (People center care) ด้วยการใส่ใจรับรู้ถึงความเจ็บป่วย ความต้องการของผู้ป่วย วินิจฉัยและรักษาด้วยมาตรฐานของวิชาชีพ มีการสื่อสารกระบวนการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเคารพและตระหนักต่อสิทธิของผู้ป่วย

HA คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation : HA) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมวงการสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมอื่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999
การเดินทาง :
รถประจำทาง สายที่ผ่าน
1) รถโดยสารประจำทาง สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177
2) รถปรับอากาศ สาย 16, 21, 50, 47, 50, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547 ปอพ.512
3) รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน