ศูนย์พาร์กินสันฯ รับรางวัล จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 21 มีนาคม 2561

คุณรัตณฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นตัวแทน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับกิตติกรรมประกาศมาตรฐานการับรองเฉพาะโรค เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ บุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 5,000 คน

"โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ" ว่า คุณภาพ คือ การดูแลคนไข้อย่างมีคุณค่า ด้วยหัวใจที่มีคุณธรรม เป็นการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มองคนไข้เป็นศูนย์กลาง (People center care) ด้วยการใส่ใจรับรู้ถึงความเจ็บป่วย ความต้องการของผู้ป่วย วินิจฉัยและรักษาด้วยมาตรฐานของวิชาชีพ มีการสื่อสารกระบวนการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเคารพและตระหนักต่อสิทธิของผู้ป่วย

HA คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation : HA) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมวงการสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมอื่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน