แพทย์ศูนย์ โรคพาร์กินสัน และ กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน

ความสามารถเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทางระบบประสาท โรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ

Language Spoken : ไทย, อังกฤษ

Qualification

ปริญญาบัตรเเละสถาบันการศึกษา : 

  • ดุษฎีบัณฑิต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ไทย ปี พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตร ประสาทวิทยา ปี พ.ศ. 2550

การศึกษาหลังปริญญา :

  • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ     

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :

  •  การเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอน และความผิดปกติการนอน ในผู้ป่วยพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ     

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  •    การเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอน และความผิดปกติการนอน ในผู้ป่วยพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ
< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน