หัวหน้าศูนย์ โรคพาร์กินสัน และ กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ความสามารถเฉพาะทาง : ประสาทวิทยา

Language Spoken : ไทย, อังกฤษ

Qualification

ปริญญาบัตรเเละสถาบันการศึกษา : 

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี พ.ศ.2536

วุฒิบัตร :

  • MRCP, ประเทศอังกฤษ, ปี พ.ศ.2541
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา,  ปี พ.ศ.2548
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, ปี พ.ศ.2549

การศึกษาหลังปริญญา :

  • Movement Disorder, ปี พ.ศ.2547 ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ :

  • Neurology

  • Parkinson's Disease, dystonia, tremor and related movement disorders

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ

  • Research Awards in Parkinson's disease from Parkinson's - Disease Foundation, USA and Dystonia from Dystonia Medical Research Foundation, USA

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน