งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใหม่ 2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใหม่ 2021  ยินดีด้วยกับ

ผศ.ดร.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล (Onanong Phokaewvarangkul) , นายชนวัฒน์ อนันต์ (Chanawat Anan) , นายอุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา (Aukkritthiwat Phimpha), อาจารย์ K.RayChaudhuri, อาจารย์ Teusvan Laar, ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ  (Roongroj Bhidayasiri)

Early factors for predicting discontinuation to subcutaneous Apomorphine infusion in Parkinson's disease: 
A prospective analysis of the Thai Apomorphine Registry

 


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน