ยาที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยพาร์กินสัน

วันที่ 18 กันยายน 2560

ปัญหา หนึ่งที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน คือการที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคพาร์กินสันแย่ลงภายหลังจากที่ได้รับประทานยา อื่นร่วม เนื่องจากผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่อายุมาก และอาจมีโรคทางกายที่ทำให้ต้องมีการใช้ยาในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากยาพาร์กินสัน ซึ่งยาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรคพาร์กินสันหรือยานั้นอาจมีอันตร กิริยากับยารักษาโรคพาร์กินสันเดิมที่ผู้ป่วยเคยได้รับ

ดังนั้น ผู้ป่วยควรพกสมุดประจำตัวผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นประจำและแจ้งแพทย์ ก่อนที่จะจ่ายยาทุกครั้งว่าผู้ป่วยรับประทานยาอะไรอยู่บ้างเพื่อที่แพทย์จะ ได้หลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตารางค่ะ

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน