เว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน

วันที่ 18 กันยายน 2560

สภากาชาดไทย

www.redcross.or.th

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

www.md.chula.ac.th

Movement Disorder Society

www.movementdisorders.org

National Parkinsons Foundation

www.parkinson.org

Parkinson Diease Foundation

www.pdf.org

American Academic of Neurology

www.aan.com

Benign Essential Blepharospasm Research Foundation, Inc.

www.blepharospasm.org

International Essential Tremor Foundation

www.essentialtremor.org

Myoclonus Research Foundation

www.myoclonus.com

National Ataxia Foundation (NAF)

www.ataxia.org

National Institute of Neurologic Disease and Stroke (NINDS)

www.ninds.nih.gov

Restless Legs Syndrome Foundation

www.rls.org

Shy-Drager/Multiple System Atrophy Support Group, Inc

www.shy-drager.com

Society for PSP, Inc.

www.psp.org

Spasmodic Torticollis/Dystonia, Inc.

www.spasmodictorticollis.org

Tourette Syndrome Association, Inc.

www.tsa-usa.org

WE MOVE (Worldwide Education & Awareness for Movement Disorders)

www.wemove.org

WE MOVE’s Movement Disorder Virtual University

www.mdvu.org

Wilson’s Disease Association, International

www.wilsonsdisease.org

World Federation of Neurology

www.wfneurology.org

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน