คลินิกยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

คลินิกยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง คือ ยา apomorphine เป็นยารักษาโรคพาร์กินสันในกลุ่มเสริมการทำงานของตัวรับโดปามีน (dopamine agonist) ที่ได้รับการสังเคราะห์มาจากสารเสพติดมอร์ฟีนโดยที่ยาไม่มีฤทธิ์เสพติดแล้ว และยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของตัวรับโดปามีนที่ใช้ รักษาอาการของโรคพาร์กินสันที่ให้ผลในการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาลีโวโดปา อย่างไรก็ตามยาชนิดนี้ไม่สามารถใช้ในรูปแบบยารับประทานได้ เนื่องจากยาจะถูกทำลายที่ตับ ดังนั้นการบริหารยาจึงจำเป็นต้องให้ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังเป็นหลัก และมีผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อย คือ อาการคลื่นไส้อาเจียน  ในปัจจุบันยานี้จึงถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยอาการยาหมดฤทธิ์ก่อนกำหนด (wearing off) เป็นหลัก

อาการหลักของรักษาด้วยยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคมาสักระยะหนึ่ง อาจพบมีปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (motor fluctuations) เช่น อาการยาหมดฤทธิ์ก่อนกำหนด (wearing off) และ อาการยุกยิก (dyskinesia) เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะหลังของโรค (advanced isease )

แนวทางการรักษา    

 1. การรับประทานยาแผนปัจจุบัน
 2. การรักษาก่อนใช้ยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
 3. การทำกายภาพบำบัดและฝึกกิจกรรมต่างๆ แบบเฉพาะทาง

การบริการ   

 1. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สำเสมอ
 2. การประเมินก่อนยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 
 3. การใช้ยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
 4. การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันหลังยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเพื่อลดผลข้างเคียงของการรักษาและวางแผนการรักษาระยะยาว
 5. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน และการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ 

 • คลินิกยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง เปิดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 8.30 -12.00 น. ตึก สธ ชั้น 12  (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา    

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

    
    
    

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน